Kā iemācīties veiksmīgi uzstāties un žilbinoši prezentēt savas idejas?

Mūsdienu pasaulē māksla sevi pareizi parādīt nepieciešama teju ik uz soļa. Sevišķi būtiski tas ir studiju procesā un vēlāk arī karjeras izaugsmē. Jo precīzāk un pārliecinošāk mācēsi prezentēt savas idejas, jo lielāki panākumi tevi gaida.

gruube

grube2

Filozofs Platons ir teicis, ka “no visiem cilvēku izgudrojumiem pats lielākais un skaistākais ir daiļruna”, tātad tā ir māksla atstāt pārliecinošu iespaidu uz savu klausītāju.Oratora māksla ir publiski domāt,argumentēt, diskutēt – tas ir personības spogulis. Kā runāsi,tā izskatīsies, kā izskatīsies – tā runāsi. Vērtējot publisko runu,pirmo pamana, KAS runā. Nākamo vērtē, KO viņš runā,tālāk – KĀ viņš to dara. Un KAS ir tas skaistais, noslēpums,kas var padarīt publiski runāto priekšnesumu baudāmu. Tā ir prasme ar prātu regulēt visus psihofizioloģiskos procesus. Koptas publiskās runas pazīmes ir mērķtiecība, dzirdamība, atbilstība literārajai valodai, saprotamība un interesantums. Bet, lai vispār uzstātos un labi justos publikas priekšā, ir jāsagatavo runājamais materiāls, vārdiskais formulējums, domu izteikšana un domu atcerēšanās. Mērķtiecība ir pamatuzdevums, lai publiskā uzstāšanās būtu veiksmīga. Pārliecinoša runa ir iekšēji un ārēji brīva runa. Pats svarīgākais ir saprast,
» ko ar runu gribu pateikt un panākt?
» kam gribu atklāt runas saturu?
» kā atklāt runas saturu un pievērst klausītāju uzmanību?
» kāpēc es runāju par šo tematu?
Slavenais krievu psihologs Ļevs Vigotskis saka, ka, “kopjot runu, valodu, kopjam arī psihi, izturēšanos un attiecības”.

Bet, lai to kvalitatīvi izdarītu, ir daudz ar sevi jāstrādā. Jāsakārto runas aparāts – artikulācija, dikcija; jāsaved kārtībā elpošanas sistēma un jāiemācās kontrolēt savu ķermeni. Neverbālā komunikācija jeb ķermeņa valoda atklāj cilvēka gan iedzimto, gan dzīvē uzkrāto pieredzi, kas izpaužas žestos, mīmikā, pozās. Ķermeņa valoda ir mūsu dvēseles spogulis. To panākt var ar praktiskām nodarbībām, ir pieejami ļoti daudz dažādi vingrinājumi, kas veicina dabisku kustību izkopšanu. Jāņem vērā, ka rezultāts nebūs uzreiz pamanāms, jo tas ir ilgs darbs. Bieži kā arguments nepatikai runāt publiski tiek minēts “man ir bail” vai “es nevaru”. Bet bail ir tāpēc, ka nezini, ko darīt ar savu ķermeni un valodu. Vispirms jāpajautā sev – no kā es īstenībā baidos?! Varbūt no tā, ka daudz ko neprotu un neko nedaru, lai to mainītu. Cilvēkiem ir raksturīgi vainot apstākļus, bet no tā rodas tikai diskomforts un nesaskaņas ar sevi, kas atklājas arī cilvēka uzvedībā. Tādēļ ķermenis izdomā aizsargreakcijas, lai runāto padarītu nesaprotamu un nedzirdamu. Lai tā nebūtu, ir jāstrādā: jāsagatavo materiāls,  jāsakārto runas aparāts, elpošana un ķermenis, tad uzstāšanās laikā ir jādomā par tik daudz praktiskām lietām, ka lielais uztraukums pazūd un paliek tikai dabiskais – tāds, kas ir vajadzīgs un pozitīvs, kas liek acīm iemirdzēties. Gatavojoties uzstāties, jāpievērš uzmanība arī apģērbam un kopējam tēlam. Jāatceras, ka izskats parāda cieņu pret konkrēto notikumu un sevi. Tas liecina arī par cilvēka iekšējo kultūru. Galvenais – būt saskaņā ar sevi. Ja kāds saka, ka ar saplēstiem džinsiem jūtas saskaņā ar sevi, tad vēl jāizvērtē, vai attiecīgajai vietai un notikumam tas piestāv. Katrā dzīves situācijā ir savas uzvedības normas,kas jārespektē, lai par sevi atstātu pozitīvu iespaidu. Ja ir vēlme nopietni attīstīt runas prasmes, ieteicams vērsties pie profesionāliem pedagogiem. Tomēr pats galvenais, lai spētu prasmīgi komunicēt, ir drosme, pašapziņa un iekšēja sevis sakārtošana. Un tas ir ceļš, ko varam pilnveidot visa mūža garumā.

В современном мире искусство правильно показать себя

требуется практически на каждом шагу. Это особенно важно в процессе учёбы, а потом – для карьерного роста. Чем точнее и убедительнее ты научишься представлять свои идеи,тем большие достижения тебя ждут.

 

gruube

Консультирует Анита Грубе,

актриса и преподавательница сценического искусства

 

Философ Платон говорил: “Из всех изобретений человека самым великими самым красивым является ораторское искусство”, то естьи скусство производить насвоего слушателя убедительное впечатление. Искусство оратора состоит в том чтобы публично думать, аргументировать, вести дискуссию – это зеркало личности. Как будешь говорить, так и будешь выглядеть, как будешь выглядеть – так будешь говорить. При оценке публичной речи, первым делом замечают, КТО говорит. Затем оценивают, ЧТО он говорит, затем – КАК он это говорит. Так ЧТО же является той прекрасной тайной, которая позволяет получать от публичного выступления удовольствие? Это умение усилием воли регулировать все психофизиологические процессы. Признаками хорошо продуманной публичной речиявляются целеустремлённость, слышимость, соответствие требованиям литературного языка, понятность иинтересность.Но для того, чтобы вообще можно было выступать и хорошо себя чувствовать перед аудиторией, нужно подготовить материал для речи, словесные формулировки, уметь выражать мысли и держать их в памяти. Целеустремлённость является основным условием для того, чтобы публичное выступление было успешным. Убедительная речь – это речь внешне ивнутренне свободная. Самое важное – это понять:» что я хочу сказать и чего хочу добиться этой речью?» кому я хочу раскрыть содержание речи?» как раскрыть содержание речи ипривлечь внимание слушателей?» почему я говорю на эту тему? Знаменитый русский психолог Лев Выготский говорил: “Развивая свою речь, свой язык, мы также развиваем свой дух, поведение и отношения”. Но для того, чтобы сделать это качественно, нужно много работать над собой. Нужно поработать над речевым аппаратом – артикуляцией, дикцией; привести в порядок дыхательную систему и научиться контролировать своё тело.

Невербальная коммуникация, или “язык тела”, раскрывает как врождённую сущность человека, так и опыт, накопленный им в течение жизни, что проявляется в жестах, мимике, позе. Язык тела – зеркало нашей души. Достичь этого можно с помощью практических занятий. Имеется множество различных упражнений, которые способствуют выработке естественных движений. Необходимо иметь в виду, что результат не будет заметен сразу, поскольку это работа длительная. Часто в качестве оправдания нежелания говорить на публике говорится “я боюсь” или “я не могу”. Но страх присутствует потому, что человек не знает, что делать со своим теломи со своим языком. Прежде всего, нужно спросить самого себя – чегоя боюсь на самом деле? Возможно, того, что ямного чего не умею, и ничего не делаюдля того. чтобы это изменить. Для человека характерно во всём винить обстоятельства, но это приносит только дискомфорт и конфликты с самим собой, что проявляется и в поведении человека. Поэтому тело само выдумывает защитные реакции, чтобы сделать сказанное непонятными неслышным. Чтобы так не происходило, надо работать: готовить материал, приводить в порядок речевой аппарат, дыханиеи тело, а во время выступления как можнобольше думать о вещах практических,чтобы сильное волнение исчезло, а на сменуему пришло бы только естественное – то, чтон еобходимо и позитивно, что заставляетзагораться глаза. Готовясь к выступлению, нужно также уделить внимание своей одежде иобщему образу. Надо помнить, что внешний вид показывает уважение как к конкретному событию, так и к себе самому. Это также свидетельствует о внутреннейкультуре человека. Главное – быть в согласии с самим собой. Если же кто-то говорит, что чувствует себя в согласии с самим собой в рваных джинсах, то надо ещё оценить, подходят ли о ни к соответствующему месту и событию. В каждой жизненной ситуации существуют свои нормы поведения, которых нужно придерживаться, чтобы оставить о себе положительное впечатление. Если есть желание серьёзно развиватьнавыки речи, рекомендуется обратиться к профессиональным педагогам. Но самым главным условием способности умело общаться является смелость, самосознание и внутренняя само дисциплина. И совершенствоваться на этом путимы можем на протяжении всей своей жизни.