MOT

Narvesen sāk labdarības akciju motivācijas nodarbību atbalstam Latvijas skolās

Drosmes trūkums ir tas, kas traucē Latvijas jauniešiem noticēt sev, izvirzīt mērķus un gūt panākumus dzīvē. Lai stiprinātu jauniešus, palīdzētu vairot viņu pašapziņu un drosmi veikt pastāvīgas izvēles, maijā Narvesen veikalos sākta ziedojumu vākšanas akcija motivācijas programmas MOT. Izvēlies drosmi! nodarbību atbalstam Latvijas skolu 7. – 9. klasēs. Aicinām iesaistīties akcijā un ziedot Narvesen veikalu ziedojumu kastītēs, lai nākamajā mācību gadā jau 1350 skolēniem būtu pieejamas mūsdienīgas, interaktīvas un iedvesmojošas motivācijas nodarbības.

Drosme – viena no 21. gadsimta skolēnu nozīmīgākajām dzīves prasmēm

Tieši drosme, atbildība, līdzcietība un solidaritāte, līdzās citām svarīgām vērtībām, ir izceltas kā tās, kurām nākotnē Latvijas skolās obligātā mācību satura ietvaros jaunajā kompetenču modelī būs jāpievērš īpaša uzmanība. Tā kā precīzi  nezinām, kādas profesijas vai zināšanas būs vajadzīgas pēc 10 vai 20 gadiem, 21. gadsimts ir ne tikai strauju pārmaiņu laiks, bet arī liels izaicinājums skolu sistēmai. Iespējams, tad pieprasītas būs profesijas, kuru šodien vēl nav. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, kas ir tās zināšanas, ko skolām būtu jāpalīdz apgūt saviem skolēniem? “Mūsdienās skolēniem vairs nepietiek tikai ar konkrētu faktu zināšanām, svarīgs ir īpašību un spēju kopums, kas palīdz orientēties un izdzīvot mainīgos apstākļos, tāpēc obligātā mācību satura ietvaros ir definētas tādas vērtības, īpašības un prasmes kā kritiskā domāšana, jaunrade jeb radošums, spēja patstāvīgi mācīties, sadarbība, līdzcietība un empātija, atbildība un drosme. Ir jāmaina veids, kā šīs prasmes iemācīt. Lai tas ir inovatīvi, interesanti un iesaistoši. Skolēnu motivācijas trūkums un pasīva iesaistīšanās mācību procesā ir būtiska problēma,” uzskata Ineta Rudzīte, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktore.

 

Strauji aug skolu interese par motivācijas programmas MOT. Izvēlies drosmi! nodarbībām

“Lai gan tikko noslēdzies pirmais gads, kopš pirmo piecu Latvijas skolu skolēniem ir iespēja piedalīties MOT. Izvēlies drosmi! programmā, arvien vairāk skolu izrāda interesi pievienoties. Tāpēc nākamajā gadā jau 35 brīvprātīgie treneri vadīs nodarbības 14 skolās aptuveni 1350 pusaudžiem. Un, tā kā skolu interese par MOT nodarbībām turpina pieaugt, mums ir nepieciešams gan sabiedrības, gan uzņēmumu atbalsts, lai ieceres realizētu un mēs patiešām varētu nodrošināt iespēju sākt programmu visās skolās, kas to vēlas,” stāsta MOT Latvija vadītāja Ilze Paidere Staķe. Viņa arī uzsver, ka programmas mērķis ir kļūt pieejamiem visu Latvijas novadu skolu jauniešiem.

Uzņēmums Narvesen ir kļuvis par iniciatoru un lielāko atbalstītāju Latvijas skolu jauniešu motivācijas programmai MOT. Izvēlies drosmi! Katrīne Judovica, Narvesen Baltija vadītāja aicina arī citus uzņēmumus un sabiedrību iesaistīties akcijā: “Mēs ticam, ka drosme, atbildība un rūpes par apkārtējiem ir vērtības, kas šķiet svarīgas ne tikai mums kā uzņēmumam, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc aicinām visus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt šo mūsu jauniešiem tik svarīgo programmu, kas bagātinās esošo skolu piedāvājumu, audzinot vērtības un prasmes, kas ne vien bruģēs jauniešu ceļu uz panākumiem nākotnē, bet arī padarīs Latviju par labāku vietu, kur dzīvot.”

 

 

 

 

Kas ir MOT?

Недостаток смелости – вот что мешает латвийской молодежи поверить в себя, поставить цели и добиться успехов в жизни. Чтобы придать молодым людям сил, помочь им поднять самооценку и набраться смелости совершать самостоятельный выбор, в мае в магазинах Narvesen начата акция по сбору пожертвований для поддержки занятий в рамках мотивационной программы MOT. Выбери смелость! Эти занятия предусмотрены для учащихся 7 – 9 классах школ Латвии. Призываем принять участие в акции и вносить пожертвования в специальные ящички, установленные в магазинах Narvesen, чтобы в следующем учебном году уже 1350 школьников смогли посещать современные, интерактивные и вдохновляющие мотивационные занятия.    

Смелость – один из самых важных жизненных навыков для школьников XXI века

Смелость, ответственность, сострадание и солидарность. Именно на развитие этих качеств – наравне с другими важными ценностями – школам нужно будет обратить особое внимание. Обязательное учебное содержание должно привить школьнику те навыки, которые могут потребовать от него новые модели компетентности. Так как мы не можем точно сказать, какие профессии или знания будут нужны через 10 лет, XXI век является не только временем стремительных перемен, но и серьезной проверкой школьной системы. Возможно,  в то время будут востребованы профессии, которых сегодня еще нет. «В наши дни школьникам уже мало знать лишь конкретные факты, важна совокупность качеств и способностей, которые помогают ориентироваться и выживать в изменчивых условиях. Поэтому в обязательном учебном содержании даны определения таким ценностям, качествам и навыкам, как критическое мышление, творчество или креативность, способность самостоятельно учиться, сотрудничество, сострадание и эмпатия, ответственность и смелость. Нужно менять способ обучения этим навыкам. Он должен быть инновационным, интересным и привлекающим. Отсутствие у школьников мотивации и пассивное участие в учебном процессе – серьезная проблема», – считает Инета Рудзите, директор Рижской Центральной гуманитарной средней школы.

 

Стремительно растет интерес школьников к занятиям в рамках мотивационной программы MOT

«Хотя только что закончился первый год, в течение которого ученики первых пяти латвийских школ имели возможность участвовать в программе MOT. Выбери смелость!, все больше школ выражают желание присоединиться к этому проекту. Поэтому в следующем году в занятиях примут участие уже около 1350 подростков из 14 школ, а проводить их будут 35 тренеров-добровольцев. А так как интерес школ к занятиям  MOT продолжает расти, нам необходима поддержка и общества, и компаний. Тогда мы сможем реализовать свои замыслы и действительно обеспечить возможность запустить программу во всех школах, которые этого хотят», – рассказывает руководитель MOT Latvija Илзе Пайдере-Стаке. Она также подчеркивает, что важная цель – сделать программу доступной для молодых людей из всех областных школ Латвии.

Компания Narvesen стала инициатором и крупнейшим спонсором мотивационной программы для молодежи латвийских школ MOT. Выбери смелость! Kатрина Юдовица, руководитель Narvesen Baltija, призывает другие компании и общество присоединиться к акции: «Мы верим, что смелость, ответственность и забота об окружающих – это ценности, которые кажутся важными не только нам как компании, но и всем жителям Латвии. Поэтому приглашаем все население Латвии поддержать столь важную для нашей молодежи программу, способную обогатить существующее предложение для развития ценностей и навыков, которые не только проложат молодым людям дорогу к будущим успехам, но и сделают Латвию лучшим местом для жизни».

 

 

 

 

Kas ir MOT?