Gudrs un vēl gudrāks, pat neizejot no mājas…

 

Vēlies papildināt zināšanas dažādos prestižos kursos un augstskolās, nemaksājot par to ne centa? Esam apkopojuši vietnes, kas piedāvā bezmaksas izglītību visā pasaulē. Uzzini un – mācies!

www.coursera.org

Viena no visplašākajām e-apmācību vietnēm, tās sadarbības partneri ir vairāki desmiti universitāšu un organizāciju visā pasaulē. Mācības notiek angļu valodā. Pieejami dažādu saturu un apjomu kursi, ļoti plašs tēmu loks – no uzņēmējdarbības un līdz pat ģitārspēlei.

Kursi notiek konkrētu laika posmu, katru nedēļu tiek publiskota jauna videolekcija, kā arī sagatavojamie uzdevumi un pārbaudes testi. Vērtēšana notiek automātiski, savukārt radošos uzdevumus vērtē citi kursa klausītāji.

Sev atbilstošus kursus atradīs gan iesācēji, gan tādi, kuriem jau ir zināšanas. Daži kursi pēc vielas apgūšanas piedāvā sertifikātus.

www.udacity.com

Šajā vietnē lielākoties tiek piedāvāti kursi eksaktajās zinātnēs, piemēram, programmēšanā, fizikā un matemātikā, taču ir arī par uzņēmējdarbību. Pieejamās videolekcijas – angļu valodā. Tiek piedāvāts apgūt arī programmēšanu un fiziku iesācējiem vai tiem, kam nepieciešams zināšanas papildināt, piemēram, vidusskolas pēdējās klases audzēkņiem, kam ir pietiekami laba angļu valoda.

www.khanacademy.org 

Piedāvātā informācija angļu valodā – daudzi video un pašmācības uzdevumi. Pārstāvētās tēmas – dabaszinātnes, finanses, vēsture, datorzinātnes. Jauno vielu, tāpat kā citās vietnēs, piedāvā apgūt, izmantojot video lekcijas, kas pieejamas sev izdevīgā laikā un ko iespējams noskatīties tik daudz reižu, cik vien pašam šķiet nepieciešams.

www.alison.com 

Šī vietne ir īpaša ar to, ka par visiem kursiem, kurus tu izvēlēsies apgūt, beigās saņemsi arī diplomu, kas var izrādīties ļoti noderīgs, piemēram, kādās darba pārrunās. Kursi notiek angļu valodā, tēmas – svešvalodas, uzņēmējdarbība, veselības aprūpe, kā arī dažādas tehnoloģijas un to zinātnes.

www.oyc.yale.edu/

Šīs ir tiešsaistes videolekcijas, ko piedāvā viena no pasaules prestižākajām pasaules izglītības iestādēm – Jeila universitāte. Lekcijas angliski lasa šīs augstskolas pasniedzēji. Piedāvātās tēmas un lekcijas regulāri mainās, tāpēc informācija – mājaslapā.

www.edx.org

Salīdzinoši jauna interneta vietne, kas ir kopīga vairākām ASV augstskolām, tajā piedāvāti dažādi kursi, lielākoties dabaszinātnēs un datorzinātnēs.

www.duolingo.com

Svešvalodu mācību vietne. Pamatvaloda – angļu valoda. Mācību saturā – gramatikas pamatprincipi un tulkošanas uzdevumi, kuru sarežģītība ar katru nākamo soli pieaug. Ja tu labi proti angliski, tad šeit vari apgūt spāņu, vācu, franču un portugāļu valodu.

www.codecademy.com

Šeit pašmācības ceļā var apgūt programmēšanu (Javascript, HTML/CSS, Phyton, Ruby). Mācības notiek angļu valodā. Vispirms tiek piedāvāts īss teorijas kurss, pēc tam seko praktisks uzdevums. Pakāpeniski pieaug grūtības pakāpe, kur par pamatu tiek izmantoti iepriekšējos uzdevumos apgūtie paņēmieni.

Izglītība latviešu valodā

www.openminded.lv

Latvijas Universitātes piedāvātie kursi, kas videoformātā pieejami bez maksas. Lieliski piemērota izglītība tiem, kas nepārzina angļu valodu, jo piedāvātie materiāli pieejami latviešu valodā.

Lekcijām var pieteikties iepriekš norādītajā vietnē, un tās var klausīties tiešsaistē bez maksas. Pašmāju augstskola piedāvā dažnedažādas tēmas – no ekonomikas un politiskajām zinātnēm līdz lekcijām par veselīgu dzīvesveidu un budismu.

Katrā kursā ir pieejamas 12 lekcijas un trīs mēnešu garumā iespējams klausīties vienu no tiem. Lekcijas tiek augšupielādētas arī youtoube.com kanālā, tātad teorētiski pieejamas pat bez reģistrēšanās. Tomēr tiem, kas piereģistrēsies, būs iespēja tiešsaistē pildīt pārbaudes darbus un uzzināt, vai viela izprasta pareizi. Reģistrētajiem lietotājiem papildus pieejami arī lasīšanas materiāli.

www.macibuvideo.lv

Pašmāju Iespējamās misijas projekts, kurā tiek veidoti skaidrojoši video skolēniem, kas apgūst mācību vielu no pamatskolas 8. klases līdz pat vidusskolas pēdējai klasei. Mācību tēmas ķīmijā, fizikā, matemātikā. Šeit atrodami arī iepriekšējo gadu noslēguma eksāmeni un to risinājumu skaidrojumi.

Бесплатное образование в интернете

Хочешь пополнить свои знания на различных престижных курсах и в высших учебных заведениях, не заплатив за это ни цента? В этой статье мы собрали адреса сайтов, предлагающих бесплатное образование по всему миру. Узнавай – и учись!

Образование на английском языке

www.coursera.org

Один из крупнейших сайтов, специализирующихся на обучении в интернете, этот портал сотрудничает с десятками университетов и организаций по всему миру. Занятия проходят на английском языке. Предлагаются курсы различного объёма и содержания. Круг тем очень широк – от предпринимательской деятельности и до игры на гитаре.
Курсы проходят в течение определённого периода времени. Каждую неделю публикуется новая видеолекция, подготавливаемые задания и проверочные работы. Оценка выставляется автоматически, а творческие работы оценивают другие слушатели курса.
Подходящий для себя курс здесь смогут найти как начинающие, так и те, кто уже обладает определёнными знаниями. После освоения некоторых курсов выдаются сертификаты.

www.udacity.com

Этот сайт в основном предлагает курсы по точным наукам, например, курсы программирования, физики и математики, однако есть и курсы по предпринимательской деятельности. Видеолекции доступны на английском языке. Освоить программирование и физику также предлагается как начинающим, так и тем, кому требуется расширить свои знания, например, ученикам выпускных классов средних школ, в достаточной мере владеющим английским языком.

www.khanacademy.org 

Здесь предлагается множество видеороликов и заданий для самостоятельного обучения на английском языке. Представленные темы – естественные науки, финансы, история, информатика. Новые материалы, как и на других сайтах, предлагаются к освоению в виде видеолекций, которые вы можете смотреть в любое удобное для вас время и столько раз, сколько сами сочтёте необходимым.

www.alison.com 

Этот сайт отличается тем, что за все курсы, которые ты решишь пройти, в конце ты также получаешь диплом, который впоследствии может очень пригодиться, например, на собеседованиях по приёму на работу. Курсы проходят на английском языке, темы – иностранные языки, бизнес, здравоохранение, а также различные технологии и связанные с ними науки.

www.oyc.yale.edu/

Здесь в режиме онлайн предлагаются видеолекции от одного из самых престижных университетов мира – Йельского университета. Лекции на английском языке читают преподаватели этого университета. Предлагаемые темы и лекции постоянно меняются, поэтому за дополнительной информацией нужно обращаться на сайт.

www.edx.org

Сравнительно новый сайт, являющийся общим порталом для нескольких высших учебных заведений США. Здесь предлагаются различные курсы, в основном, в области естественных и компьютерных наук.

www.duolingo.com

Сайт для изучения иностранных языков. Основным языком является английский. Учебный материал состоит из основных принципов грамматики и заданий по переводам, сложность которых возрастает с каждым последующим шагом. Если ты хорошо знаешь английский язык, то здесь ты сможешь освоить испанский, немецкий, французский и португальский языки.

www.codecademy.com

Здесь можно самостоятельно освоить программирование (Javascript, HTML/CSS, Phyton, Ruby). Занятия проходят на английском языке. Сперва предлагается краткий курс теории, а потом следует практическое задание. Степень сложности постепенно нарастает, при этом за основу берутся приёмы, освоенные при выполнении предыдущих заданий.

Izglītība latviešu valodā

www.openminded.lv

Курсы, предлагаемые в формате видеоматериалов на безвозмездной основе Латвийским университетом. Обучение прекрасно подходит для тех, кто не владеет английским, поскольку предлагаемые материалы доступны на латышском языке.

Записаться на лекции можно по указанной выше ссылке, а слушать их можно бесплатно, в режиме онлайн. Отечественный университет предлагает самые разнообразные темы – от экономики и политических наук до лекций по здоровому образу жизни и буддизму.

Каждый курс состоит из 12 лекций, и какой-либо из этих курсов можно прослушать на протяжении трёх месяцев. Лекции также загружаются на канал на портале youtoube.com, благодаря чему они, теоретически, доступны даже без регистрации. Однако те, кто зарегистрируется, смогут в режиме онлайн выполнять проверочные работы и узнавать, правильно ли они поняли учебный материал. Кроме того, зарегистрированным пользователям дополнительно доступны материалы для чтения.

www.macibuvideo.lv

Отечественный проект “Миссия выполнима”, в рамках которого создаются разъяснительные видеоматериалы для школьников, осваивающих материал с 8-го класса основной школы и вплоть до последнего класса средней школы. Темы занятий – химия, физика, математика. Здесь также доступны задания выпускных экзаменов прошлых лет и их решения с разъяснениями.

Как легче освоить знания?

*Если в течение одного дня нужно подготовиться к двум экзаменам, делай это в разных помещениях. Информацию, которую мы осваиваем в различных условиях, потом гораздо труднее перепутать.
*Доказано, что бессонные ночи значительно ухудшают память. В свою очередь, полноценный сон после учёбы даёт гораздо больше шансов лучше запомнить освоенный материал. Поэтому обязательно выспись, в течение как минимум 6-8 часов.
*Выясни, какое время лучше всего подходит для тебя, чтобы осваивать новую информацию. “Внутренние часы” организма настроены на работу в определённое время. Кто-то лучше всего осваивает знания прямо перед сном, а для другого в качестве учебного времени лучше подойдут утренние часы.