Jaunās mediju haizivis asina zobus!

Šogad jau trešo gadu notiek jauno mediju talantu nometne Young Media Sharks, kas ļauj topošajām komunikācijas zvaigznēm satikt savas jomas profesionāļus un  gūt unikālas zināšanas.  

Kas ir Young Media Sharks?

Nometne paredzēta vidusskolēniem, un tās galvenais mērķis ir palīdzēt iemācīties stāstīt savu stāstu – visu to, kas tev ir svarīgs –, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Noderīga topošajiem fotogrāfiem, operatoriem, montāžas meistariem, žurnālistiem, dizaineriem, programmētājiem, sociālo tīklu aktīvistiem, producentiem, PR un mārketinga speciālistiem. Šogad jauno mediju talantu nometne Young Media Sharks vienuviet pulcē arī aktīvākos krievvalodīgos jauniešus ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm.

Kā tas notiek?

Nometnē notiek dažādu veidu teorētiskās un praktiskās nodarbības pieredzējušu profesionāļu vadībā dažādās jomās – no kritiskās domāšanas līdz filmēšanai un montāžai, žurnālu veidošanai un citām stāstu veidošanas aktivitātēm. Brīvajos brīžos nometnes vadītāji organizē sportiskas un izglītojošas aktivitātes visiem dalībniekiem.

Kā viss sākās?

Screen Shot 2015-11-30 at 10.05.22 copyReiz satikās divi nevalstisko organizāciju aktīvisti – producente, biedrības Avantis dibinātāja un vadītāja Ilona Bičevska un komunikācijas profesionālis Ansis Egle – un bija vienisprātis: jauniešiem ir jāzina vairāk par to, kā stāstīt stāstus 21. gadsimtā. Pēdējās desmitgadēs gan komunikācijas veidi, gan līdzekļi ir mainījušies tik kardināli, ka skolu programmas netiek tiem līdzi. Mūsu laikmets pieprasa ne tikai jaunāko saziņas līdzekļu pārzināšanu, bet arī aszobainus un dinamiskus mediju cilvēkus. Mēs varam darīt kaut ko lietas labā!

Un tapa ideja par nometni, kur asināt zobus mūsdienu mediju haizivīm. Young Media Sharks – tā ir mediju kompetenču nometne, kurā katram ir iespēja papildināt savas zināšanas par mainīgo mediju pasauli un to, kādā veidā mācīties izmantot saziņu 21. gadsimtā. Mēs esam šeit, lai iedvesmotu, izglītotu un dotos ar jums jaunā ceļā – tajā, kas tuvākajā laikā mainīs pasauli.

Nometnē jauniešus  sagaida daudzveidīga iepazīšanās: gan ar komunikācijas teoriju, gan praksi, gan izciliem lektoriem – savā jomā rūdītiem okeānu plēsoņām –, gan ar citām topošajām mediju haizivītēm.

Kas notiek pēc nometnes?

Iepriekšējo divu gadu laikā izglītoti jau 80 jaunieši, kuriem pēc nometnes ir bijusi iespēja piedalīties arī citās mācībās. Jaunieši tiek iesaistīti dažādos producēšanas un filmu projektos, kā arī veido mediju saturu, gūstot atzinīgu praksi.

Ar iegūtajiem kontaktiem nometnes dalībnieki atrod prakses

iespējas un pilnveido savas profesionālās intereses. Turpinās tikšanās ar iedvesmojošām personībām un notiek dažādi saliedējoši pasākumi. Turklāt nometnes absolventi palīdz nākamās nometnes organizēšanā.

Ilona stāsta par nometni

“Esam ļoti gandarīti, ka iepriekšējos gados nometne izraisījusi plašu jauniešu interesi un deva iespējas radoši izpausties jaunajiem mediju talantiem. Domājot par to, kā varam attīstīt šo kustību, šogad nolēmām, ka uzrunāsim arī tos Latvijas jauniešus, kuri ikdienā vairāk patērē plašsaziņas līdzekļus krievu valodā, un līdz ar to mums būs interesanti veidot jaunu, vienotu mediju telpu Latvijas jauniešiem, kurus vieno vēlme radoši izpausties,” atklāj Avantis radošā direktore Ilona Bičevska.

В этом году уже в третий раз проходит международный лагерь молодых талантов массовой информации Young Media Sharks, который позволяет будущим звёздам СМИ встретиться с профессионалами в своей отрасли и обрести уникальные знания.

Что такое Young Media Sharks?

Лагерь предназначен для учащихся средней школы, и его основной целью является помочь им научиться рассказывать свою историю – обо всём, что для них важно – с применением тех возможностей, которые дают современные технологии.

Мероприятие полезно для будущих фотографов, операторов, специалистов по монтажу, журналистов, дизайнеров, программистов, активистов социальных сетей, продюсеров, специалистов по PR и маркетингу. В этом году лагерь молодых талантов массовой информации Young Media Sharks также собирает в одном месте наиболее активных русскоязычных молодых людей, не только из Латвии, но и из соседних стран.

Как это происходит?

В лагере проходят различного вида теоретические и практические занятия под руководством опытных профессионалов в самых разных областях – от критического мышления до съёмок и монтажа, а также в других отраслях, связанных с созданием историй. В свободное время руководители лагеря организуют спортивные и образовательные мероприятия для всех участников.

Как всё началось?

Screen Shot 2015-11-30 at 10.05.22 copyОднажды встретились два активиста негосударственных организаций – продюсер, основатель и руководитель общества Avantis Илона Бичевска и профессионал сферы коммуникации Ансис Эгле. Они сошлись во мнении: молодые люди должны знать больше о том, как рассказывать истории в XXI веке. За последние десятилетия и виды, и средства коммуникации изменились столь кардинально, что школьные программы за ними не поспевают. Наше время требует не только владения новейшими средствами массовой информации, но и динамичных и “зубастых” работников прессы. Мы можем что-то сделать на благо нашего дела!

И так возникла идея о лагере, где акулы современной прессы могли бы отточить зубы. Young Media Sharks – это лагерь для профессионального изучения сферы массовых коммуникаций, где у каждого есть возможность пополнить свои знания о переменчивом мире средств массовой информации и о том, каким образом следует учиться использовать коммуникацию в XXI веке. Мы здесь для того, чтобы вдохновлять, обучать и отправиться с вами в путь – в новый путь, который в ближайшее время изменит мир.

В лагере молодых людей ожидают самые разнообразные знакомства: с теорией коммуникации, с практикой, а также с замечательными лекторами – закалёнными океанскими хищниками, равно как и с другими подрастающими “акулятами” прессы.

Что происходит после лагеря?

За предыдущие два года в мероприятии успели поучаствовать уже 80 молодых людей, которые после лагеря также имели возможность поучаствовать в других учебных мероприятиях. Молодые люди вовлекаются в различные продюсерские и съёмочные проекты, а также создают контент для прессы, получая ценный практический опыт.

С помощью налаженных связей участники лагеря находят возможности для практики и совершенствуют свои профессиональные интересы. Продолжаются встречи с вдохновляющими личностями и происходят различные сплачивающие мероприятия. Кроме того, выпускники лагеря помогают в организации следующих лагерей.

Илона рассказывает о лагере …

“Мы очень рады, что прошлогодний лагерь вызвал широкий интерес среди молодёжи и дал возможность творческого самовыражения молодым талантам массовой информации. Размышляя о том, как это движение можно развить, в этом году мы решили, что также обратимся к той части латвийской молодёжи, которая в повседневной жизни больше пользуется русскоязычными средствами массовой информации, и таким образом нам будет интересно создавать новое, общее медийное пространство для той части молодёжи Латвии, которую объединяет желание творчески самовыражаться” – делится своими планами креативный директор общества Avantis Илона Бичевска.