Intervija ar Robertu Ķīli

Zinātniskā fantastika – intervija ar Robertu Ķīli

Ko mums sola nākotnes izglītība, un kam jābūt gataviem, veidojot tālejošus karjeras plānus?

Sociālantropologs Roberts Ķīlis, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, bijušais Latvijas izglītības un zinātnes ministrs, kurš ieguvis filozofijas doktora grādu Kembridžas universitātes Sociālās antropoloģijas nodaļā, uzskata, ka nākotnē radikāli mainīsies veids, kādā iegūsim zināšanas, un izglītošanās process turpināsies visu cilvēka mūžu.

Ko paredz nākotnes izglītība?

Katrā ziņā nebūs tā, kā agrāk, kad noteiktā cilvēka dzīves posmā, aptuveni 20 gadu vecumā, pēc augstskolas absolvēšanas, izglītošanās process apstāsies. Nākotnē izglītošanās turpināsies visu cilvēka dzīves laiku – tā būs regulāra, dažādu prasmju apliecinošu sertifikātu iegūšana, izmantojot gan mūžizglītības, gan augstāko mācību iestāžu sniegtās iespējas. Tas ieviesīs izmaiņas arī mācību saturā, ko apgūs skolā un augstskolā.

Saistībā ar izmaiņām ekonomikā ir skaidrs, ka izglītības sistēma cilvēku nesagatavos vienai noteiktai profesijai uz ilgu laiku vai pat uz visu mūžu. Izmaiņas ekonomikā un darba tirgū pēdējos dažos desmitos gadu bijušas ļoti straujas, un acīmredzot arī turpināsies. Tas nozīmē, ka skolu un augstskolu sniegtā izglītība, apgūtās prasmes un iemaņas koncentrēsies uz daudz īsāku periodu, piemēram, 3–4 gadiem. Notiks arī pievēršanās tam, lai cilvēks apgūtu iemaņas, kas nav saistītas tikai ar viņa pamatprofesiju, bet kas būs noderīgas daudz ilgāk. Tās varētu būt valodu zināšanas, prasme sadarboties, spēja pašam pieņemt lēmumus.

Vai arī pats mācību proecess būs citāds?

Mācību priekšmeti kļūs vairāk integrēti, to robežas – nenoteiktas, arī tādās klasiskās jomās kā, piemēram, medicīnā, ko pats esmu izbaudījis uz savas ādas. Blakus ķirurgam, kas vairs nestāvēs asinīs notraipītā priekšautā ar skalpeli rokās, atradīsies ne tikai anesteziologs, bet arī inženieris. Tas nozīmē, ka ārsta apgūtās zināšanas būs daudz vairāk integrētas apvienojumā ar noteiktu problēmjautājumu loku.

Nākamā nākotnes izglītības īpatnība saistīta ar digitālās pasaules iespējām. Zināšanu pārnese un izplatīšanās būs principiāli citāda. Izglītības iestādes būs kā treniņu vietas, bet zināšanu saturs tiks iegūts ārpus tām – pašmācības ceļā, mazo grupu sadarbības rezultātā. Pašreiz gan nezinu, cik lielā mērā, bet skaidrs, ka tā būs: izglītības iestādēs  mācību procesa laikā nevis apgūs specifiskas zināšanas un faktus, bet trenēs rakstura īpašības – pacietību, iecietību.

Jau tagad novērojamas pārmaiņas zināšanu pārnesē starp paaudzēm, jo cilvēki tās iegūst arī cituviet. Domāju, ka arī ar rakstura īpašību audzināšanu nodarbosies nevis ģimenē, bet mācību iestādēs. Kā tieši tas notiks, pagaidām grūti pateikt. Taču cilvēkus trenēs ne tikai sporta, bet arī izglītības disciplīnās – lai viņi apgūtu mācīšanos.

Kādas varētu būt perspektīvākās nākotnes nozares?

Tas noteikti būs darbs ar datiem jeb plašākā nozīmē – informācijas tehnoloģijas. Starpkultūru mijiedarbība, valodu zināšanas, mūžīgās profesijas – kā skolotājs, ārsts un dažādu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki – būs pieprasītas. Ekonomisti, juristi un finansisti. Vēl jomas, kas saistītas ar cilvēka ķermeņa apkopšanu. Neesmu pārliecināts, ka pirms 30 gadiem bija tik izplatīta kā tagad podoloģija jeb pēdu ārstēšana. Arī uztura un fizioterapijas speciālisti būs pieprasīti, jo nākotnē cilvēki daudz pievērsīsies ar savu ķermeni saistītām jomām.

Vai pasaules labāko augstskolu reitingus nosaka arī to sabiedrisko attiecību aktivitātes, lai stiprinātu savu vārdu?

Pirmo 200 augstskolu saraksts ir stabils. Vienalga, ko jūs tur studēsiet, augstskolas zīmols palīdzēs virzīt jūsu karjeru, un tam ir liela nozīme. Salīdzinoši labi zinu Kembridžas universitāti, tur nav īpašas sabiedrisko attiecību nodaļas, kas nodarbotos ar augstskolas tēla spodrināšanu . Universitātes nopelns balstīts uz ilgstoši koptu izcilības tradīciju, atlasot ļoti gudrus pasniedzējus un radot ļoti konkurētspējīgu vidi.

Iesaku ieskatīties arī Eiropas Savienības ieviestajā tā dēvētajā U-Multirank* sistēmā, kas noteiktās jomās īpaši detalizēti mēģina novērtēt augstskolas. Tajā iespējams atrast informāciju arī par Latvijas augstākajām mācību iestādēm.

* U-Multirank ir jauns globāls universitāšu reitings, kurš pirmo reizi tika publicēts 2014. gadā. No citiem tas atšķiras ar to, ka neierindo noteiktā kārtībā augstskolas, bet mēra to sniegumu vairākās jomās. Augstskolu rezultāti ir savstarpēji salīdzināmi un tiek atspoguļoti arī nozares vidējie rādītāji. U-Multirank apvieno 1200 augstākās izglītības iestādes (2014. gadā – 850) no 83 valstīm, iekļaujot vairāk nekā 1800 fakultātes un 7500 studiju programmas. Reitings izvērtē augstskolu sniegumu pēc šādiem kritērijiem: mācīšana un mācīšanās, pētniecība, zināšanu nodošana, starptautiskā orientācija un reģionālā iesaiste pavisam septiņās studiju jomās.

Социальный антрополог Робертс Килис, ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, бывший министр образования и науки Латвии, получивший степень доктора философии на факультете социальной антропологии Кембриджского университета, считает, что сам образ получения нами знаний в будущем радикально изменится, и процесс образования будет продолжаться на протяжении всей жизни человека.

Каким будет образование будущего?
В любом случае не будет так, как раньше, чтобы на определённом этапе жизни человека, примерно в возрасте 20 лет, после окончания института, процесс образования останавливался. В будущем, процесс образования будет продолжаться всю жизнь – это будет получение сертификатов, удостоверяющих освоение различных навыков, на регулярной основе, посредством как программ непрерывного образования, так и возможностей, предоставляемых высшими учебными заведениями. Это также вызовет изменения в содержании учебного материала, который будет изучаться в школах и институтах.
В связи с изменениями в экономике становится ясно, что система образования не будет готовить человека по одной определённой профессии, которой он будет заниматься долгое время или даже всю жизнь. Изменения, наблюдаемые на протяжении нескольких последних десятилетий в экономике и на рынке труда, были очень резкими, и, очевидно, эта тенденция продолжится и далее. Это означает, что умения и навыки, осваиваемые в ходе школьного и высшего образования, будут концентрироваться на гораздо более краткий период, например, 3-4 года. Кроме того, внимание будет уделяться тому, чтобы человек осваивал те знания, которые не связаны только с его основной профессией, но будут полезны гораздо дольше. Это могут быть знания языков, умение сотрудничать, способность самому принимать решения.

Будет ли сам процесс учёбы другим?
Учебные предметы станут более интегрированными, а их границы будут размываться, даже в таких классических областях, как, например, медицина. Рядом с хирургом, который уже не будет стоять со скальпелем в руках, в заляпанном кровью переднике, будет находиться не только анестезиолог, но и инженер. Это означает, что полученные врачом знания будут гораздо более тесно интегрированы с определённым кругом проблемных вопросов.
Ещё одна особенность образования будущего связана с возможностями цифрового мира. Передача и распространение знаний будут выглядеть принципиально иначе. Учебные заведения будут как бы местами для тренировок, а содержание знаний будет осваиваться вне их стен – путём самообразования, в результате сотрудничества небольших групп. Сейчас я ещё не представляю, в какой именно мере, но ясно, что будет так: в ходе образовательного процесса в учебных заведениях люди будут не осваивать конкретные знания и факты, а развивать свойства характера – упорство, терпение.
Уже сейчас заметны изменения в процессе передачи знаний между поколениями, поскольку люди получают их и в других местах. Думаю, что воспитанием свойств характера будет заниматься не семья, а учебные заведения. Как именно это будет происходить, пока сказать трудно. Но тренироваться люди будут не только в спорте, а и в образовательных дисциплинах – чтобы освоить умение учиться.

Какие отрасли могут быть перспективными в будущем?
Это, определённо, будет работа с данными, или, в более широком смысле – информационные технологии. Будут востребованы профессии в области взаимодействия между культурами, знания языков, “вечные” профессии – такие, как учитель, врач и работники различных правоохранительных органов. Экономисты, юристы и финансисты. Кроме того, отрасли, связанные с уходом за человеческим телом. Не уверен, что 30-ю годами ранее подология, или лечение стоп, была так распространена, как сейчас. Также будут востребованы специалисты по питанию и физиотерапии, поскольку в будущем люди будут больше заниматься всем, что связано с их телом.

Влияют ли на рейтинги лучших высших учебных заведений мира их усилия по связям с общественность, которыми они укрепляют своё реноме?

Список 200 лучших учебных заведений остаётся стабильным. Вне зависимости от того, что именно вы там изучаете, бренд учебного заведения поможет вам продвинуться в карьере, и это имеет большое значение. Я относительно хорошо знаю Кембриджский университет, там нет особого отдела по связям с общественностью, который занимался бы продвижением имиджа университета. Заслуги университета основываются на взращиваемых веками традициях безупречности, на отборе самых мудрых преподавателей и создании очень конкурентоспособной среды.

Рекомендую также обратить внимание на так называемую систему U-Multirank*, введённую в Европейском Союзе, которая, в некоторых областях, старается дать очень детальную оценку высших учебных заведений. В ней можно найти и информацию о высших учебных заведениях Латвии.

* U-Multirank – новый глобальный рейтинг университетов, впервые опубликованный в 2014 году. От других он отличается тем, что не выстраивает учебные заведения по определённому ранжиру, но оценивает их достижения в различных областях. Результаты высших учебных заведений сравниваются между собой, а также отражаются средние показатели по отрасли. U-Multirank объединяет 1200 высших учебных заведений (в 2014 году – 850) из 83 стран, включая в себя более 1800 факультетов и 7500 учебных программ. Рейтинг оценивает достижения учебных заведений по следующим критериям: преподавание и учёба, исследовательская деятельность, передача знаний, международная ориентация и региональная вовлечённость – всего семь областей образования.