Lēmumu par studijām

Izlasi, pirms pieņem lēmumu par studijām!

Dažādu Latvijas augstskolu pārstāvji atbild uz būtiskiem jautājumiem, kas ļauj labāk izprast sev visvairāk piemēroto studiju virzienu. Izlasi, pirms pieņem lēmumu par studijām!

Screen Shot 2015-11-25 at 15.15.00

 

Screen Shot 2015-11-25 at 15.18.17Atbild Aigars Rostovskis, Biznesa augstskolas „Turība” Attīstības padomes priekšsēdētājs, D.M.Soc. (Dr. sc. soc.).

1.

Mūsdienās konkurētspējīgai izglītībai vajadzētu būt tādai, kura iemāca domāt, analizēt, saprast procesus, kontekstus – palīdzēt redzēt lielo bildi. Tāpat būtiski iemācīties mācīties, jo šis laikmets izceļas ar milzīgu paātrinājumu. Bez precīzām zināšanām šodien būtiska loma ir emocionālai inteliģencei, empātijai un mākai sadarboties.

2.

Daudzas precīzās zināšanu un prasmju jomas, kādas būs vajadzīgas, mēs nezinām. Tādēļ svarīgas ir pielāgošanās spējas, gatavība pārmaiņām, pārmaiņu veikšana un to vadība. Un, protams, prasme rēķināt, uztvert informāciju dažādos veidos. Vienmēr būs noderīgas svešvalodu zināšanas.

3.

Nākotnes izglītība galvenokārt ietver darbošanos noteiktās jomās kopā ar “mentoriem”, praktizēšanu profesionāļu uzraudzībā un spēju no informācijas blāķa atsijāt nepieciešamo.

4.

Protams, ne visās sabiedrībās ir izveidojušās savas tradīcijas, arī izglītībā. Tas nozīmē, ka, piemēram, samērā bieži iegūtā izglītība Amerikā varētu precīzi nestrādāt Ķīnā. Globalizācijā dabiski notiek dažādu kultūru tuvināšanās, savukārt citur notiek to sadursmes. Tādēļ bieži izšķirīgas ir adaptācijas spējas un prasme saprast kontekstu.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.51.51Atbild Latvijas Universitātes rektors profesors Mārcis Auziņš

Citāts: “Mainīgajā pasaulē 8 no 10 iepriekš apgūtajām konkrētajām profesijām nākotnē nebūs vajadzīgas.”

1.

Kopš mūsu valsts ir atjaunojusi savu neatkarību un darījusi visu, lai atgrieztos un integrētos Eiropā, arī Latvijas izglītības konkurētspēja ir skatāma nevis nacionālā, bet starptautiskā perspektīvā. Tas nozīmē, ka nacionālajai izglītības sistēmai un augstskolām izvirzām tieši tādas pašas prasības kā citas Eiropas valstis, jo tikai tā mēs varam nodrošināt mūsu absolventu konkurētspēju ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

2.

Starptautiskā perspektīva un izglītības paradigmas maiņa ir svarīga, ja vēlamies, lai mūsu jaunieši būtu konkurētspējīgi nākotnē. Agrāk izglītības uzdevums bija iemācīt konkrētas zināšanas, bet pašlaik mēs jauniešiem mācām jau konkrētas prasmes. Taču izglītības nākotne ir studentu motivācija.

3.

Ir pierādījies, ka mūsu mainīgajā pasaulē 8 no 10 iepriekš apgūtajām konkrētajām profesijām nākotnē nebūs vajadzīgas, bet studenti 1. kursā pašlaik apgūst zināšanas, kas varētu būt neaktuālas jau pēc studiju beigām. Tas nozīmē, ka svarīgāk par konkrētām zināšanām ir iemācīt spēju analizēt, kritiski un radoši domāt, risināt netriviālus uzdevumus. Arī konkrētas zināšanu nozares ir neaktuāls dalījums, jo tieši starpdisciplinārie pētījumi ir vieta inovācijām, tāpēc visu zinātņu nozaru līdzsvarota attīstība ir izglītības nākotne.

4.

Augstākajai izglītībai, kas tiek iegūta Latvijā vai ārvalstīs, ir jābūt vienlīdz noderīgai jebkurā valstī un vietā. Tāpēc nepiekrītu, ka ārvalstīs iegūtā izglītība nav piemērota vai noderīga Latvijā. Ir daudz piemēru, ka mūsu studenti, kas turpinājuši izglītoties doktorantūrā ārvalstīs, veiksmīgi veido starptautisku zinātnisko karjeru Latvijā, piemēram, Latvijas Universitātes profesori un pasaules līmeņa zinātnieki – V. Kaščejevs, A. Ambainis, J. Šķilters u. c. Mūsdienās nav šķēršļu zināšanu izmantošanai globālā līmenī, bet ierobežojumus var radīt konkrētu valstu spēja nodrošināt adekvātu atalgojumu.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.53.15Atbild Toms Baumanis, Rīgas Stradiņa Universitātes attīstības prorektors

1.

Latvijas primārie resursi ir cilvēki, vieta un meži. Konkurētspējīga izglītības ir tāda, kuru mēs varam pārdot globālajā augstākās izglītības tirgū. Tādēļ jākoncentrējas uz augstākās izglītības pakalpojumu eksportu un jāinvestē izglītības sistēmā.

2.

Nākotnes zināšanu jomas ir saistītas ar dzīvības zinātnēm, vai tā būtu bioloģija, medicīna vai dzīvās dabas izpēte. Modernās pasaules iedzīvotāji noveco, tādēļ vēlme dzīvot ilgāk ir neapturams bioloģisks process. Jaunās pasaules iedzīvotāju pieaugums rada jaunus izaicinājumus, kas saistīti ar pārtikas un dzeramā ūdens pieejamību vai arī globālu slimību riskiem.

3.

Nākotnes izglītība ir spēja pielāgoties mainīgiem darba piedāvājumiem, nākotnes profesijas mums vēl nav zināms. Pirms 20 gadiem nebija tādas profesijas kā IT sistēmu administrators vai ārsts radiologs. Pēc 20 gadiem izglītībai būs jābūt gan starpdisciplinārai, gan padziļinātai. Jāmācās būs vēl vairāk.

4.

Nākotnes izglītība ir mūžizglītība, dažādu nozaru izglītība. Piemēram, ārsta diploms apvienojumā ar biznesa vadības iemaņām dod iespēju atvērt klīniku vai ārsta privātpraksi.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.56.14Atbild asociētā profesore Diāna Pauna, Rīgas Ekonomikas augstskolas prorektore  
1.

Izglītībai visos līmeņos jābūt kvalitatīvai. No bērnudārza līdz augstskolai un turpmāk mūžizglītības programmās. Jāveicina zināšanu izmantojamība, atbildīga rīcība un uzņēmība.

2.

Nākotnes zināšanas ir starpdisciplināras.

3.

Bakalaura studiju līmenī nepieciešams izprast spēles laukumu un to, kas uz tā atrodas. Maģistrantūras līmenī – dziļāk iepazīt vienu no jomām kas „atrodas uz laukuma”.

4.

Tas atkarīgs no jomas. Ir studenti, kas atgriežas Latvijā, dzīvo Latvijā, bet strādā starptautiski. Būtu vēlams skatīt Latvijā prioritārās jomas kā starptautiski attīstāmas, un tad gan studenti saprastu, ko izvēlēties studēt, gan viņiem būtu, ko darīt, atgriežoties Latvijā.

Представители различных латвийских вузов отвечают на важные вопросы, помогающие лучше понять, какая область образования более всего подходит тому или иному человеку.

Screen Shot 2015-11-25 at 15.15.00

 

Screen Shot 2015-11-25 at 15.18.17Отвечает Аигарс Ростовскис, председатель Совета по развитию университета “Turība”, доктор социологии (Dr. sc. soc.).

1.

В наше время конкурентоспособное образование должно учить думать, анализировать, понимать процессы, контексты – помогать увидеть широкую картину. Также важно научиться учиться, потому что наша эпоха отличается огромными скоростями. Кроме точных знаний, существенное значение сегодня имеет эмоциональная интеллигенция, эмпатия и умение сотрудничать.

2.

О многих точных знаниях и областях умений, которые будут востребованы, мы ещё не знаем. Поэтому важны умение приспосабливаться, готовность к переменам, способность осуществлять перемены и управлять ими. И, конечно же, умение рассчитывать, воспринимать информацию в различных видах. Всегда пригодятся знания иностранных языков.

3.

Образование будущего, по большей части, включает в себя работу в определённых областях вместе с “менторами”, под наблюдением практикующих профессионалов, и развитие способности отсеивать необходимое из груды информации.

4.

Конечно, не во всех обществах сформировались собственные традиции, в том числе в образовании. Это означает, что, например, то образование, которое довольно часто получают в Америке, может не работать тем же образом в Китае. В ходе глобализации естественным образом происходит сближение различных культур, а в других случаях – их столкновение. Поэтому часто следует выделить способности к адаптации и умение понимать контекст.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.51.51

Отвечает Марцис Аузиньш, профессор Латвийского университета

“В переменчивом мире 8 из 10 освоенных ранее конкретных профессий в будущем станут не нужны”.

1.

С тех пор, как наше государство восстановило свою независимость и стало делать всё, чтобы вернуться и интегрироваться в Европу, конкурентоспособность латвийского образования также следует рассматривать не в национальной, а в международной перспективе. Это означает, что к национальной системе образования и к высшим учебным заведениям выдвигаются точно такие же требования, как и в других государствах Европы, поскольку только так мы можем обеспечить конкурентоспособность наших выпускников не только в Латвии, но и на мировом рынке.

2.

Международная перспектива и смена парадигмы образования важны для того, чтобы наши молодые люди были конкурентоспособны в будущем. Раньше задачей образования было дать учащимся конкретные знания, а теперь мы обучаем их конкретным умениям. Однако будущим образования является мотивация студентов.

3.

Выяснилось, что в нашем изменчивом мире 8 из 10 освоенных ранее конкретных профессий в будущем станут не нужны, а те знания, которые сейчас осваивают студенты 1-го курса, могут стать неактуальны уже сразу после окончания их учёбы. Это означает, что гораздо более важной задачей образования, чем передача конкретных знаний, является обучение способности к анализу, критическому и творческому мышлению, решению нетривиальных задач. Конкретное разделение знаний по отраслям также уже неактуально, поскольку именно междисциплинарные исследования представляют собой ту область, где рождаются инновации, поэтому будущим образования является сбалансированное развитие всех научных областей.

4.

Высшее образование, полученное как в Латвии, так и за рубежом, должно быть одинаково полезно в любой стране и в любом месте. Поэтому я не согласен с тем, что полученное за рубежом образование для применения в Латвии не приспособлено или бесполезно. Есть множество примеров того, как наши студенты, продолжившие обучение в докторантуре за рубежом, успешно делают международную научную карьеру в Латвии, например, профессора Латвийского университета и учёные мирового уровня – В. Кащеев, А. Амбаинис, Я. Шкилтерс и другие. Преград для применения знаний на глобальном уровне в наше время нет, но ограничением может стать способность конкретных стран обеспечить адекватное вознаграждение.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.53.15Отвечает Томс Бауманис, проректор по развитию Рижского университета имени Паула Страдиня

1.

Основные ресурсы Латвии – это люди, место и леса. Конкурентоспособное образование – это такое, которое мы можем продать на глобальном рынке высшего образования. Поэтому надо концентрироваться на экспорте услуг высшего образования и инвестировать в систему образования.

2.

Области знаний будущего связаны с науками о жизни, будь то биология, медицина или исследование живой природы. В современном мире жители стареют, и стремление жить дольше является непреклонным биологическим процессом. Прирост населения нового мира рождает новые вызовы, связанные с доступностью пищи и питьевой воды и рисками глобальных заболеваний.

3.

Образование будущего – это способность приспосабливаться к изменениям на рынке труда, профессии будущего нам ещё не известны. Так, 20 лет назад ещё не было таких профессий, как администратор IT-систем или врач-радиолог. Через 20 лет образование должно будет стать как междисциплинарным, так и углублённым. Учиться придётся ещё больше.

4.

Образование будущего – это образование непрерывное, образование в разных областях. Например, диплом врача в сочетании с навыками руководства бизнесом даёт возможность открыть клинику или частную практику.

Screen Shot 2015-11-26 at 00.56.14Отвечает Диана Пауна, ассоциированный профессор, проректор Рижской высшей школы экономики
1.

Образование должно быть качественным на всех уровнях. С детского сада до института и далее, в виде программ непрерывного образования. Надлежит способствовать развитию применимости знаний, ответственности в действиях и предприимчивости.

2.

Знания будущего будут междисциплинарными.

3.

На уровне образования бакалавра необходимо понять “игровое поле” и то, что на нём находится. На уровне магистратуры – глубже изучить одну из тех областей, которые находятся на “игровом поле”.

4.

Это зависит от области. Есть студенты, которые вернулись в Латвию, живут в Латвии, но работают на международном уровне. Было бы желательно рассматривать в качестве приоритета в Латвии те отрасли, которые можно развивать на международном уровне; тогда студентам не только было бы понятно, куда идти учиться, но и нашлось бы что делать по возвращении в Латвию.