Gundegu Bičevsku

Sapņu pasaule no iekšpuses – intervija ar Gundegu Bičevsku

Gribi studēt komunikācijas zinātnes, lai nākotnē kļūtu par žurnālistu? Tad uzzini, kā globālajā mediju tirgū šobrīd tiek veidots lasītājiem pievilcīgs saturs. 

Kā mūsdienās tiek veidots žurnāla saturs, stāsta žurnāla “Cosmopolitan” galvenā redaktore Gundega Bičevska, kura vairākas dienas viesojās izdevniecības „Hearst magazines” centrālajā ofisā Ņujorkā.

Ar ko atšķirties?

Laikmetā, kad internets ļauj visu pasauli tvert pirkstu galos, kad uz globālās mediju platformas sevi pārliecinoši piesaka blogeri un sociālie tīkli spēcīgi konkurē ar ziņu kanāliem, ir ļoti būtiski saprast – ar ko žurnāla saturs var būt unikāls? Vai spējam lasītājiem piedāvāt tādu informāciju, kādu nevar atrast internetā? Atbildēt uz šiem jautājumiem ir viens no lielākajiem izaicinājumiem tiem, kas pārstāv drukāto presi.

Robežas ir saplūdušas 

Nekas vairs nav tā, kā bija pirms desmit gadiem. Un pat ne pirms pieciem. Šo pārliecību pauž katrs, kurš strādā starptautiskajā drukātās preses vidē. Žurnāla satura veidotāji var būt cilvēki, kuri nekad nav bijuši žurnālisti (bet viņi ir spējuši uzrunāt auditoriju, piemēram, sociālajos tīklos), mārketinga un reklāmas cilvēki arvien ciešāk sadarbojas ar žurnāla redakciju un veido nebijušus mediju projektu, un pat tradicionālajā modes sektorā dabiski sāk ieplūst kosmētikas produkti… Tiek meklētas jaunas sadarbības un izpausmes formas, lai vēl vairāk apmierinātu auditoriju un reklāmdevējus, kas kļūst arvien prasīgāki.

Svarīgākais – būt vajadzīgam

Mediju tirgū tu esi tik stiprs, cik stiprs ir tavs zīmols. Tādēļ arī svarīgs ir princips – veidot ap sevi maksimāli lielu auditoriju, ko veido ne tikai drukātā žurnāla lasītāji, bet arī attiecīgā zīmola interneta mājaslapas apmeklētāji, digitālā izdevuma cienītāji un sociālo tīklu sekotāji. Katrā no šiem mediju kanāliem ir cita auditorija, kas vietām pārklājas, tomēr ir svarīgi apzināties, ka šai gadījumā nav svarīgāku un mazāk svarīgu sekotāju, lietotāju, lasītāju, jo pilnīgi visi ir svarīgi. Tadēļ arī zīmola komunikācijas princips jāveido pēc vienotas stratēģijas.

Atgrieziskā saikne IR jāmeklē 

Neviens redaktors vai žurnālists, sēžot savā kabinetā,  nevar apgalvot, ka zina, kas interesē auditoriju. Lai saprastu, ko vēlas lasītāji, kas viņus interesē, satrauc un aizrauj, ir jātiekas ar viņiem klātienē. Tas ir būtisks faktors, kas ļauj žurnāla saturu veidot atbilstoši auditorijas gaidām.

Ikviens VAR veidot saturu

21. gadsimts ir visu iespēju laiks! Katrā ziņā to varam atgalvot, ja runājam par mediju pasauli. Aizvien skaidrāka top ideja, ka galvenais ir spēja būt interesantam, paust oriģinālu viedokli, mācēt atšķirties un noturēt auditorijas uzmanību. Līdz ar to žurnāla lapās var nokļūt tādi cilvēki, kuriem varbūt, vērtējot pēc pagātnes kritērijiem, nav pietiekama izglītība, atbilstošs vecums un tamlīdzīgi. Ja spēj būt būt interesants, tad esi laipni aicināts izpausties!

 

Хочешь изучать науки в области информации, чтобы впоследствии стать журналистом? Тогда тебе следует узнать, каким образом в данный момент на глобальном рынке массовой информации создаётся привлекательный для читателей контент. 

О том, как в наши дни создаётся материал для журнала, рассказывает главный редактор журнала “Cosmopolitan” Гундега Бичевска, несколько дней гостившая в центральном офисе издательства “Hearst magazines” в Нью-Йорке.

Чем выделиться?

В эпоху, когда интернет позволяет объять весь мир кончиками пальцев, когда на
мировой арене массовой информации уверенно заявляют о себе блоггеры, а социальные сети стали сильными конкурентами новостным каналам, очень важно понять, чем может быть уникален контент журнала. Можем ли мы предложить читателям такую информацию, которую нельзя найти в интернете? Ответить на эти вопросы – один из наиболее серьёзных вызовов для тех. кто представляет печатную прессу.

Границы размываются 

Сейчас всё совершенно иначе, чем было десять лет назад. И даже пять лет назад. С этим абсолютно согласен каждый, кто работает в среде международной печатной прессы. Создателями контента для журнала могут быть люди, никогда не бывшие журналистами, но проявившие способность обращаться к аудитории, например, в социальных сетях; с редакциями журналов всё теснее сотрудничают представители сфер маркетинга и рекламы, создавая небывалые медиапроекты, и даже в традиционный сектор мода начинают естественным образом проникать косметические продукты… Ищутся новые формы сотрудничества и выражения, чтобы можно было лучше удовлетворять запросы всё более требовательной аудитории и рекламодателей.

Самое главное – быть нужным

На медиа-рынке ты силён настолько, насколько силён твой бренд. Поэтому важен и следующий принцип – вокруг себя надо создавать максимально большую аудиторию, состоящую не только из читателей печатного журнала, но и посетители сайта соответствующего бренда, поклонники электронной версии издания и последователи в социальных сетях. В каждом из этих медийных каналов представлена своя аудитория; местами они пересекаются, но важно понимать, что в этом случае последователей, пользователей, читателей нельзя делить на ценных и менее ценных, поскольку важное значение имеют все. Поэтому и коммуникационный принцип бренда необходимо формировать согласно единой стратегии.

НЕОБХОДИМО добиваться обратной связи 

Ни один редактор или журналист, сидя в своём кабинете, не может утверждать, будто знает о том, что интересует аудиторию. Чтобы понять, чего читатели желают, что их интересует, беспокоит и увлекает, с ними надо встречаться лично. Это существенный фактор, позволяющий создавать контент журнала согласно ожиданиям аудитории.

Создавать контент может КАЖДЫЙ

XXI век – время всех возможностей! В любом случае, это можно смело утверждать, говоря о мире массовой информации. Всё яснее оформляется идея о том, что главное – это способность быть интересным, высказывать оригинальные мнения, уметь выделяться и удерживать внимание аудитории. Поэтому на страницы журналов вполне могут попасть и те люди, у кого, если оценивать критериями прошлого, недостаёт соответствующего образования, возраста и тому подобного. Если ты можешь быть интересным – тебе с радостью дадут возможность высказаться!