diena kā piedzīvojums

KONKURSS: DIENA KĀ PIEDZĪVOJUMS!

Esi drosmīgs: piesaki savu ieceri un saņem līdz 2000 EUR tās īstenošanai!

Jaunieši no visas Latvijas ir aicināti piedalīties Narvesen rīkotajā konkursā Diena kā piedzīvojums. Latvijā dzīvo ļoti daudz uzņēmīgu, gudru, talantīgu un drosmīgu, jauniešu, taču daudzus savas ieceres īstenošanas šķir tikai 1 solis – trūkst finanses. Lai sniegtu iespēju sevis attīstībai un pilnveidošanai, šogad pieciem jauniešiem no visas Latvijas katram būs iespēja saņemt finansējumu līdz 2000 EUR savu ieceru realizēšanai.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu 15 līdz 20 gadus veciem jauniešiem no visas Latvijas izaugsmes potenciāla apgūšanai, talantu attīstībai un ieceru īstenošanai. Diena kā piedzīvojums ietvaros jauniešiem tiks sniegta iespēja pierādīt sevi dažādās jomās, piemēram, mākslas, mūzikas, zinātnes, sporta, moderno tehnoloģiju u.c. jomās. No visiem pieteikumiem, žūrija katrā Latvijas reģionā (Rīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale) izvēlēsies piecus labākos pieteikumus, kas sacentīsies balsojumā, lai katrā reģionā viens talantīgākais un uzņēmīgākais jaunietis saņemtu līdz 2000 EUR sava talanta attīstībai un ieceru īstenošanai.

“Jau divus gadus sociālā projektu konkursa Diena kā piedzīvojums, ietvaros Narvesen ir atbalstījis jauniešu organizācijas viņu centienos palīdzēt jauniešiem dzīvot aktīvi, realizēt idejas par sen kārotiem sporta laukumiem, nometnēm, jaunāko sporta inventāru un citiem projektiem, kas sniedz iespējas pavadīt brīvo laiku jēgpilni. Taču, lai iedvesmotu katru jaunieti sasniegt dzīvē vēl vairāk un attīstīt savu potenciālu vislabākajā veidā, šogad speram vēl vienu lielu soli, aicinot piedalīties jauniešus individuāli. Latvijā ir daudz talantīgu un spējīgu jauniešu, taču daudziem trūkst finanšu līdzekļu savu spēju realizēšanai un uzlabošanai. Daudziem šis konkurss būs iespēja mainīt savu dzīvi un uzlabot ikdienu,” par konkursu stāsta SIA Narvesen Baltija valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica.

“Ikdienā strādājot ar jauniešiem, pamanu daudz talantīgu cilvēku, kas, ja vien viņiem būtu tāda iespēja, varētu gāzt kalnus. Taču daudziem trūkst finanšu, turklāt nereti viņi piedzīvo bailes par neizdošanos, kas attur viņus spert pirmos soļus un izmēģināt visas iespējas. Tieši tāpēc, lai sniegtu iespēju pēc iespējas vairākiem, aicinām iesniegt pieteikumus ne vien pašus jauniešus, bet arī apkārtējos, kas pazīst kādu talantīgu jaunieti, kas ir pelnījis atbalstu. Tāpēc draugi, radi un skolas biedri – sarosāties un aicinām drosmīgu jauniešu meklēšanā iesaistīties arī jūs,” aicina Ilona Bičevska, jauniešu organizācijas Avantis direktore.

Pieteikties konkursam ir iespējams internetā konkursa mājaslapā www.narvesen.lv/piedzivojums, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās notiek līdz 29. maijam plkst.23:59. Konkursam var iesniegt idejas, kas ir saistītas gan ar nepieciešamā inventāra iegādi (piem., mūzikas instruments, sporta forma), gan ar dažādu pasākumu apmeklējumu (piem., nepieciešamība finansiāli atbalstīt pieteicēja dalību kādā čempionātā), gan potenciālu attīstošu pasākumu apmeklējumu (piem., pieteicējam nepieciešams finansiāls atbalsts zināšanu līmeni paaugstinošie kursi, lai attīstītu savas spējas) u.tml.

Pieteikumus izskatīs un izvērtēs konkursa žūrija, kuras sastāvā ir Narvesen valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica, jauniešu organizācijas Avantis direktore Ilona Bičevska un Radio 5 balss Karmena Stepanova. Viņi izvēlēsies piecus labākos jauniešu pieteikumus katrā Latvijas reģionā, kas laika periodā no 8. jūnija līdz 2016. gada 1. jūlija plkst. 12.00 tik virzīti interneta balsošanai, kur tālāk labāko pieteikumu katrā reģionā izvelēsies Latvijas iedzīvotāji.

Projektu organizē Narvesen Baltija kopā ar jauniešu organizāciju Avantis. Konkursu informatīvi atbalsta Radio 5 un izdevniecība Dienas Mediji.

 

В конкурсе День как приключение, организованном Narvesen, приглашают принять участие молодежь со всех уголков Латвии. В нашей стране живет очень много предприимчивых, умных, талантливых и смелых молодых людей, однако от осуществления их заветной мечты многих отделяет всего 1 шаг – нехватка денег. В качестве возможности для самосовершенствования и развития, в этом году у пятерых молодых людей со всей Латвии будет шанс получить финансирование в размере до 2000 EUR, чтобы реализовать свои замыслы.

Цель конкурса – оказать поддержку молодым людям в возрасте от 15 до 20 лет, живущим в разных местах Латвии, и мотивировать их расширять свои потенциальные возможности, развивать талант и воплощать мечты. В рамках конкурса День как приключение молодые люди получат возможность показать себя в различных областях, например, в искусстве, музыке, науке, спорте, современных технологиях и др. Из всех принятых заявок жюри в каждом из регионов Латвии (Рига, Курземе, Земгале, Видземе и Латгале) выберет пять лучших претендентов. Путем голосования будет определен достойнейший – чтобы в каждом регионе один самый талантливый и предприимчивый молодой человек получил до 2000 EUR на развитие своего таланта и осуществления мечты.

«Уже два года подряд в рамках конкурса социальных талантов День как приключение кампания Narvesen поддерживает молодежные организации в их попытках помочь молодым людям жить активно, претворить в жизнь идеи об организации давно желанных спортивных площадок и лагерей, о получении нового спортивного инвентаря и релизовать другие проекты, которые дают возможность проводить свободное время более осознанно. Но чтобы вдохновить каждого молодого человека достичь максимума в жизни и наилучшим образом развивать свой потенциал, в этом году мы сделали еще один большой шаг, пригласив молодежь принимать участие в конкурсе индивидуально. В Латвии много талантливых и способных молодых людей, но у многих не хватает средств на реализацию и развитие своих способностей. Для многих этот конкурс станет шансом изменить свою жизнь и улучшить повседневный быт», – рассказывает о конкурсе председатель правления SIA Narvesen Baltija Катрине Юдовица.

«Ежедневно работая с молодежью, я замечаю много талантливых людей, которые, если бы у них была такая возможность, могли бы горы свернуть. Однако многим не хватает денег; кроме того, зачастую они боятся, что у них не получится, и это мешает им сделать первый шаг и опробовать все возможности. Именно затем, чтобы дать шанс как можно большему числу юношей и девушек, мы призываем подавать заявки на участие не только их самих, но и всех, кто знает кого-нибудь талантливого и заслуживающего поддержки молодого человека. Поэтому друзья, родственники и товарищи по школе – соберитесь и включайтесь в поиски отважных молодых», – приглашает директор молодежной организации Avantis Илона Бичевска.

Чтобы подать заявку на участие, нужно заполнить анкету в Интернете на домашней странице конкурса www.narvesen.lv/piedzivojums. Прием заявлений продлится до 23:59 минут 29 мая. На конкурс можно подавать идеи, связанные как с приобретением необходимого инвентаря (например, музыкального инструмента, спортивной формы), так и с посещением различных мероприятий (например, необходимо финансово поддержать участие подателя заявки в каком-нибудь чемпионате), в том числе мероприятий, развивающих потенциал (например, участнику конкурса необходима финансовая поддержка для посещения повышающих уровень знаний курсов, чтобы развивать свои способности) и т. д.

Рассматривать и оценивать заявки будет жюри конкурса, в состав которого входят председатель правления Narvesen Катрине Юдовица, директор молодежной организации Avantis Илона Бичевска и голос Radio 5 Кармена Степанова. Они выберут пять лучших заявок от молодых людей из каждого региона Латвии. В период с 8 июня до 12.00 1 июля эти заявки будут выдвинуты на интернет-голосование, во время которого жители Латвии и выберут самую лучшую в каждом регионе.

Проект организует Narvesen Baltija вместе с молодежной организацией Avantis. Информационная поддержка конкурса – Radio Pieci.lv и издательство Dienas Mediji.